Data- og privatlivs-politik

Politikken er i overensstemmelse med EU’s lovgivning omkring databeskyttelse og i henhold til Dataforordningen af 25. maj 2018.

Politikken har til formål at beskrive, hvordan vi indsamler, bruger og videregiver personoplysninger, samt hvilke typer data, Bag Mennesket gemmer om dig og dine rettigheder.

Politikken beskrives i følgende punkter:

]

Introduktion

]

Dataansvarlig

]

Formål og grundlag for indsamling af personoplysninger

]

Tidsfrister for sletning/opbevaring

]

Dine rettigheder

]

Oplysninger vi videregiver

]

Brug af cookies

]

Informationssikkerhed

]

Ændringer

Introduktion:
For at kunne levere vores ydelser bedst muligt er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik beskriver, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler og hvad vi anvender dem til. Vi tager beskyttelsen af dine persondata alvorligt og sikrer at behandling af personoplysninger sker i henhold til gældende lovgivning.

Skulle du have spørgsmål eller ønsker du yderlige oplysninger kan du henvende dig til Bag Menneskets dataansvarlig

Dataansvarlig:
Bag Mennesket
Bettina Nielsen
Platanhusene 45
2690 Karlslunde
Telefon: 26244175
Mail: Bettina@bagmennesket.dk

Formål og grundlag for indsamling af personoplysninger:
Dine personoplysninger indsamles, gemmes og behandles i overensstemmelse med et eller følgende formål:

 • For at kunne vejlede, støtte, og hjælpe dig til udvikling i den tid, du er tilknyttet Bag Mennesket
 • For at kunne rådgive og vejlede i forbindelse med diverse møder
 • For at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser
 • For at kunne udføre så korrekte beskrivelser som muligt, når dette skønnes nødvendigt
 • For at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for overholdelse af lov- og myndighedskrav herunder bogføringsloven

Vores grundlag for behandling er et eller flere formål:
Behandlingen er nødvendig af hensyn til en opfyldelse af en kontrakt, du er part i

Behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke

Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnr., e-mail, cpr.nr, titel samt andre personoplysninger, som du selv har givet os.
 • Akter som du efter tilsagn har givet tilladelse til at Bag Mennesket modtager
 • Akter som du selv har tilsendt Bag Mennesket
 • Tidsfrister for sletning/opbevaring:

Vi stræber på at slette personoplysninger, når de ikke længere har relevans. Akter sendt fra dig eller forvaltningerne vil blive slettet, når du ikke længere er tilknyttet Bag Mennesket. Dog opbevarer Bag Mennesket de skrivelser, der er udarbejdet af Bag Mennesket samt andre skrivelser, der kan have relevans i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Dine rettigheder:
I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, har du adskillige rettigheder:

Retten til at få indsigt i dine personoplysninger:
Du har ret til at bede os om information om, hvilke personoplysninger vi har om dig, og til hvilke formål vi behandler dem, oplysning om hvorfra oplysningerne stammer m.m. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Retten til at få urigtige personoplysninger rettet:
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til at få dine personoplysninger slettet:
I nogle tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Ønsker du dine personoplysninger slettet ophører samarbejdet med Bag Mennesket, da vi så ikke længere kan udføre opgaven uden disse oplysninger.

Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet):
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til, hvis det er teknisk muligt, at få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Ret til indsigelse:
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler og behandler. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen og forudsat indsigelsen er berettiget, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

Ret til at tilbagekalde samtykke:
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. I nogle tilfælde vil vi kunne fortsætte behandlingen af dine personoplysninger, uanset at du tilbagekalder dit samtykke. Det vil være tilfældet, hvis der foreligger et andet grundlag for behandlingen end samtykke.

Ret til at klage:
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

Oplysninger som vi videregiver:
Bag Mennesket videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for virksomheden. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Udarbejdelse af statusbeskrivelser:

Hvis der bedes om det fra forvaltninger, udarbejdes en statusbeskrivelse, hvor personlige oplysninger videregives. Du vil blive oplyst om dette inden den afsendes.

 • Med dit samtykke:

Vi videregiver personlige oplysninger, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

 • Til ekstern databehandling:

Vi videregiver personlige oplysninger til personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores data- og privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis databehandleraftale og vores interne datasikkerhedspolitik. Der vil ikke blive videregivet oplysninger udenfor EØS.

 • Af juridiske årsager:

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for virksomheden, hvis vi i god tro vurderer at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

Overholde gældende love og bestemmelser samt retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder

Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer

Brug af cookies:
Vores hjemmeside anvender ikke cookies.

Informationssikkerhed:
Vi arbejder målrettet for at sikre de personoplysninger, som vi behandler mod enhver uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse.

Dette sker ved anvendelse af værktøjer som:

 • Antivirus-programmer, passwordsbeskyttelse etc.
 • Begrænsning af adgang til personoplysninger til udelukkende at omfatte personer med reelt behov for adgang til oplysningerne
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på virksomhedens vegne
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger i overensstemmelse med vores interne datasikkerhedspolitik
 • Regelmæssig gennemgang af vores persondata- og datasikkerhedspolitik, datastrømme samt risikovurdering og -håndtering

Ændringer:
Vores data- og privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Ændringerne vil træde i kraft, så snart vi lagt den ændrede data- og privatlivspolitik på vores hjemmeside og datoen for ændringen vil være angivet, så du kan se, hvornår seneste opdatering fandt sted.

Data- og privatlivspolitikken er senest opdateret den 05.1.2023.